topEtusivuPå svenskaIn englishYhteystiedot
reunus

SOVITTELUN KOULUTUS, TUTKIMUS JA VERKOSTOT

Pohjoismaissa konfliktinratkaisun professuuri on Kööpenhaminan yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa ja tätä professuuria hoitaa Vibeke Vindelöf.

Päiväkotien, koulujen ja toisen asteen oppilaitosten sovittelutoiminnan koulutuksia yhdistys tarjoaa VERSO-ohjelman ja MiniVerso-projektin puitteissa. FASPER-projektissa puolestaan koulutetaan sosiaalityöntekijöitä perheasioiden sovittelun osaajiksi.

Työyhteisösovittelun koulutuksia kysytään jatkuvasti ja koulutuksia tarjotaan eri yhteistyötahojen kanssa. Työyhteisösovittelun asiantuntijana ja pääkouluttajana toimii FT Timo Pehrman, joka väitöstyönsä (2011) puitteissa on mallintanut fasilitatiivisen työyhteisösovittelun käytännöt.

Dosentti Juhani Iivari opettaa Helsingin yliopistossa sosiaalitieteiden laitoksella restoratiivisen oikeuden perus/johdantokurssia 28 tuntia (4 op) restoratiivisen oikeuden syventätävien opintojen kurssia 32 tuntia. Restoratiivisen oikeuden syventävien opintojen kurssilla saa mm. viimeisintä tutkimustietoa lähestymistavasta eri puolilta maailmaa, mutta myös viimeaikaisen vilkkaan keskustelutiedon restoratiivisen oikeuden ajankohtais- ja keskustelukysymyksistä. Syventäviin opintoihin liittyy myös käytännön sovitteluharjoittelu sen erilaisissa viitekehyksissä dialogisin menetelmin.
Dosentti, OTT Henrik Elonheimo luennoi rikosten sovittelusta ja restoratiivisesta oikeudesta Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa Oikeussosiologian ja kriminologian perusopintojaksolla.
OTT Kaijus Ervasti pitää puolestaan kurssin Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (8op) aiheesta "konfliktinratkaisu ja sovittelu". Kyseessä on prosessioikeuden valinnaisiin opintoihin liittyvä kurssi.

Sovittelusta on tuotettu Juhani Iivarin väitöskirja "Rikosten ja riitojen vaihtoehtosovittelu refleksiivisen oikeuden konseptiossa" ja Kaijus Ervastin väitöskirja "Käräjäoikeuksien sovintomenettely" sekä hänen kirjansa "Sovittelu Tuomioistuimessa". Gisela Knuts on väitellyt vuoden 2006 helmikuussa aiheesta "Förfarandegarantier vid domstoleanknuten medling". Lisäksi vuonna 2006 on ilmestynyt Risto Koulun kirjoittama "Kaupallisten riitojen sovittelu" Suomalaista sovittelutyötä kattavasti avaava teos "Sovittelu – Ristiriitojen kohtaamisesta konfliktien hallintaan" toimittajana professori Esa Poikela julkaistiin 2010 (PS-kustannus). Teos toimii sekä kurssi- että opaskirjana. Saman vuonna Henrik Elonheimo tuotti väitöstutkimuksen: Elonheimo H (2010) Nuorisorikollisuuden esiintyvyys, taustatekijät ja sovittelu. Turun yliopiston julkaisuja, Annales Universitatis Turkuensis, C 299. Ohjelmajohtaja KM Maija Gellinin kirja Sovittelu koulussa ilmestyi 2011 PS-kustanteelta. SSF:n puheenjohtaja FT Timo Pehrmanin väitöstutkimus valmistui 2011 nimellä Paremmin puhumalla. Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä. (Acta Universitatis Lapponiensis 212. Rovaniemi: Lapin yliopisto).

Suomen sovittelufoorumi kehittää ja toteuttaa koulutuksia sovittelun eri
osa-alueisiin liittyvissä hankkeissaan.

>> TYSO - työyhteisösovittelukoulutus

>> Verso -vertaissovittelukoulutus